Statut do pobrania tutaj.

 

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO

 

uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dniu 30 marca 1990 r. w Warszawie z poprawkami wniesionymi na Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dniu 26 kwietnia 1992 r. w Poznaniu, w dniu 3 czerwca 1998 r. w Bydgoszczy oraz w dniu 14 czerwca 2001 r. w Krakowie

 

 

 

I.       Postanowienia ogólne
 

 

§ 1

 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, zwane dalej Towarzystwem.

 

 

§ 2

 

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej,
a siedzibą miasto stołeczne Warszawa.

 

 

§ 3

 

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

 

§ 4

 

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń
o tych samych lub podobnych zadaniach.

 

 

§ 5

 

Towarzystwo może powoływać oddziały oraz koła, sekcje i komisje naukowe.

§ 6

 

Towarzystwo używa pieczęci podłużnej z napisem „Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Zarząd Główny w Warszawie”, bądź „Zarząd Oddziału w ...”.

 

 

§ 7

 

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz wynikach prowadzonej działalności gospodarczej.

 

 

 

II.      Cele i środki działania
 

 

§ 8

 

 

    Celem Towarzystwa jest:

    1/   rozwój psychiatrii i polskiej myśli psychiatrycznej,

    2/   doskonalenie opieki psychiatrycznej,

    3/   krzewienie zasad etyki zawodowej i czuwanie nad ich przestrzeganiem.

 

 

§ 9

 

    Dla osiągnięcia powyższych celów, Towarzystwo:

      1/propaguje zdobycze nauk związanych z psychiatrią wśród lekarzy
         psychiatrów oraz innych lekarzy i specjalistów dziedzin wiedzy bliskich
         psychiatrii, udziela im pomocy w podnoszeniu kwalifikacji i współdziała
         w ich dokształcaniu,

      2/zachęca i wdraża swych członków do pracy naukowej i społecznej,

      3/organizuje i współdziała w organizowaniu krajowych lub
         międzynarodowych zjazdów, narad, posiedzeń, kursów, wystaw,
         pokazów itp.,

      4/wydaje własne czasopisma naukowe i współdziała w redagowaniu innych
         fachowych publikacji,

      5/wydaje opinie w sprawach dotyczących psychiatrii,

      6/ogłasza konkursy na opracowanie wybranych zagadnień z dziedziny
         psychiatrii i przyznaje nagrody za prace naukowe,

      7/współdziała z organami służby zdrowia w rozwijaniu i doskonaleniu
         opieki psychiatrycznej,

      8/współpracuje ze szkolnictwem i instytucjami doskonalenia zawodowego
         przy opracowywaniu programów i metod nauczania psychiatrii,

      9/popularyzuje zagadnienia psychiatrii,

    10/współpracuje z innymi krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami
         naukowymi i społecznymi,

    11/podejmuje wszelkie inne prace zmierzające do urzeczywistnienia celów
          Towarzystwa,

    12/prowadzi działalność gospodarczą.

 

 

 

III.    Członkowie, ich prawa i obowiązki
 

§ 10

 

 

    Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

      1/zwyczajnych,

      2/nadzwyczajnych,

      3/wspierających,

      4/korespondentów,

      5/honorowych.

 

 

§ 11

 

1.  Członkiem zwyczajnym może zostać psychiatra, inny lekarz bądź specjalista dziedziny wiedzy związanej z psychiatrią, zobowiązujący się do przestrzegania etyki właściwej jego zawodowi.

2.  Członków zwyczajnych przyjmuje właściwy terenowo Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji podpisanej przez dwóch członków wprowadzających, którzy są członkami zwyczajnymi co najmniej od roku.

 

 

§ 12

 

1.  Członkowie zwyczajni maja prawo do:

    1/   czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,

    2/   uczestnictwa w zebraniach i zgromadzeniach Towarzystwa, w zjazdach
         naukowych, naradach i innych imprezach organizowanych przez
         Towarzystwo,
    3/   działania w sekcjach i komisjach naukowych,

    4/   korzystania ze świadczeń i urządzeń Towarzystwa,

2.Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:

    1/   czynnego udziału w urzeczywistnianiu celów statutowych,

    2/   przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz
         Towarzystwa,

    3/   prenumerowania czasopism naukowych Towarzystwa,

    4/   regularnego opłacania składek członkowskich.

 

 

§ 13

 

1.  Członkiem nadzwyczajnym może zostać lekarz lub specjalista dziedziny wiedzy związanej z psychiatrią po złożeniu pisemnej deklaracji podpisanej przez dwóch członków wprowadzających, którzy są członkami zwyczajnymi Towarzystwa co najmniej od roku.

2.  Członkowie nadzwyczajni mają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem: czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa i biernego prawa wyborczego do władz sekcji Naukowej,
z którą współpracują oraz obowiązku prenumerowania naukowych czasopism Towarzystwa.

 

 

§ 14

 

1.  Członków zwyczajnych i nadzwyczajnych przyjmuje właściwy terenowo Zarząd Oddziału, podejmując w tej sprawie uchwałę.

2.  Od uchwały Zarządu Oddziału przysługuje członkowi prawo odwołania się do Zarządu Głównego, którego uchwała jest ostateczna.

 

 

§ 15

 

1.  Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna wyrażająca w pisemnej deklaracji gotowość finansowego wspierania działalności Towarzystwa.

2.  Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny, Zarządy Oddziałów
i Sekcji, podejmując w tej sprawie uchwałę.

3.  Członka wspierającego, będącego osobą prawną, reprezentuje  wobec Towarzystwa upoważniony przedstawiciel.

4.  Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz obowiązku prenumerowania czasopisma Towarzystwa.

 

 

§ 16

 

1.  Członkiem korespondentem zostaje obywatel polski lub obcy, któremu Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego nada tę godność w uznaniu wybitnych osiągnięć w pracy naukowej, społecznej lub organizacyjnej - w dziedzinie psychiatrii lub pokrewnej.

2.  Członkowie korespondenci zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich i prenumerowania czasopisma Towarzystwa.

3.  Członkowie korespondenci nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

 

§ 17

 

1.  Członkiem honorowym zostaje obywatel polski lub obcy, któremu Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego nada tę godność
w uznaniu wyjątkowych zasług poniesionych w toku wieloletniej działalności dla psychiatrii polskiej i dla rozwoju psychiatrii.

2.  Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich i prenumerowania czasopisma Towarzystwa.

3.  Członkowie honorowi, jeżeli są obywatelami polskimi, mają wszystkie prawa członków zwyczajnych, jeżeli zaś nimi nie są, nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

 

§ 18

 

    Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:

    1/   dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie właściwemu
         Zarządowi Oddziału,

    2/   skreślenia z listy członków przez Zarząd Oddziału z powodu zalegania
         z opłatą składek członkowskich za okres roku, pomimo dwukrotnych
         pisemnych upomnień,

    3/   skreślenie członka wspierającego, który utracił osobowość prawną lub nie
         wywiązuje się z przyjętych zobowiązań,

    4/   usunięcia z Towarzystwa ostatecznym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,

    5/   pozbawienia godności członka korespondenta bądź członka honorowego
         - jeśli wyjątkowo ważne względy za tym przemawiają - na wniosek
         Zarządu Głównego uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów,

    6/   z chwilą śmierci członka.

 

 

 

 

         IV.    Władze Towarzystwa
 

 

§ 19

 

1.  Władzami Towarzystwa są:

    1/   Walne Zgromadzenie Delegatów,

    2/   Zarząd Główny,

    3/   Główna Komisja Rewizyjna,

    4/   Główny Sąd Koleżeński.

2.Kadencja wszystkich władz trwa trzy lata. Funkcję prezesa elekta można pełnić przez jedną kadencję.

3.Wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, jednakże na wniosek chociażby
    jednego z głosujących - głosowaniu tajnym.

 

 


W a l n e   Z g r o m a d z e n i e   D e l e g a t ó w

 

 

§ 20

 

1.  Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane przez Zarząd Główny.

2.  Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3.  Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby głosów uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim zaś - bez względu na liczbę obecnych - w głosowaniu jawnym, jednakże na wniosek chociażby jednego z głosujących - w głosowaniu tajnym.

 

 

§ 21

 

    Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:

    1/   uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej
         Towarzystwa,

    2/   rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu
         Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu
         Koleżeńskiego,

    3/   udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek
         Głównej Komisji Rewizyjnej,

    4/   wybór prezesa elekta i 9 członków Prezydium Zarządu Głównego,
         5 członków Głównej Komisji Rewizyjnej i 7 członków Głównego Sądu
         Koleżeńskiego,

    5/   zatwierdzanie regulaminów Zarządu Głównego, Głównej Komisji
         Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,

    6/   podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu z towarzystw
         krajowych i zagranicznych,

    7/   nadawanie i pozbawianie godności członka korespondenta bądź członka
         honorowego na wniosek Zarządu Głównego,

    8/   podejmowanie uchwał o zmianie statutu Towarzystwa,

    9/   podejmowanie uchwał o rozwiązaniu się Towarzystwa.

 

 

§ 22

 

1.  W Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem stanowiącym, udział biorą: delegaci Oddziałów wybrani na Walnych Zgromadzeniach Członków Oddziałów według zasad ustalonych każdorazowo przez Zarząd Główny, członkowie honorowi - obywatele polscy.

2.  W Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem doradczym mogą brać udział:

    1/   członkowie ustępujących władz, jeżeli nie zostali wybrani delegatami,
    2/   zaproszeni goście.

 

 

§ 23

 

O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów, Zarząd Główny zawiadamia delegatów co najmniej na 30 dni przed ustaloną datą.

 

 

§ 24

 

1.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwołane
z inicjatywy Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, na pisemny wniosek 3 Zarządów Oddziałów lub 1/4 liczby delegatów wybranych na ostatnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów.

2.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów winno być zwołane
w terminie 60 dni od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami,
dla których zostało zwołane.

3.  W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów uczestniczą delegaci wybrani na ostatnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów.

 

 

 

Z a r z ą d   G ł ó w n y

 

 

§ 25

 

Zarząd Główny jest najwyższą władzą Towarzystwa w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Delegatów.

 

 

§ 26

 

    W skład Zarządu Głównego wchodzą:

    1/   prezes, prezes elekt oraz 9 członków wybranych na Walnym
         Zgromadzeniu Delegatów,

    2/   redaktor naczelny „Psychiatrii Polskiej”, prezesi Zarządów Oddziałów
         oraz przewodniczący Sekcji i Komisji Naukowych,

    3/   prezes, sekretarz i skarbnik ustępującego Zarządu przez okres 6 miesięcy
         od Walnego Zgromadzenia.

 

 

§ 27

 

    Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

      1/reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

      2/kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami
         statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia Delegatów,

      3/uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza
         i budżetu oraz zatwierdzenie bilansu,

      4/powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów, Sekcji i Komisji Naukowych
         oraz nadzorowanie ich działalności,

      5/powoływanie redaktorów naczelnych i komitetów redakcyjnych
         czasopism Towarzystwa, nadzorowanie ich działalności i zatwierdzanie
         regulaminów,

      6/powoływanie Komitetu Miejscowego i Komisji Naukowej następnego
         Zjazdu Naukowego Towarzystwa, ustalanie jego miejsca i terminu oraz
         tematyki i głównych referatów,

      7/ustalanie sprawy udziału Towarzystwa w naukowych zjazdach krajowych
         i zagranicznych oraz wybór przedstawicieli Towarzystwa
         w międzynarodowych organach psychiatrycznych,

      8/przyjmowanie członków wspierających i pobieranie od nich składek,
         subwencji, darowizn itp.,

      9/prowadzenie działalności gospodarczej,

    10/występowanie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Delegatów
         o nadanie lub pozbawienie godności członka korespondenta bądź członka
         honorowego,

    11/podejmowanie uchwał w sprawach odwołań od postanowień Zarządów
         Oddziałów w kwestii przyjmowania członków zwyczajnych
         i nadzwyczajnych,

    12/uchwalanie regulaminów działalności Prezydium Zarządu Głównego,
         regulaminów wzorcowych Oddziałów, Kół, Sekcji i Komisji Naukowych
         oraz innych regulaminów,

    13/zatwierdzanie regulaminów Oddziałów, Kół, Sekcji i Komisji
         Naukowych w zakresie ich zgodności ze statutem,

    14/zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa oraz podejmowanie
         uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego
         Towarzystwa,

    15/ustalanie z Główną Komisją Rewizyjną wysokości składek
         członkowskich i zasad ich podziału między Zarządem Oddziału,
         a Zarządem Głównym.

 

 

§ 28

 

1.  Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

2.  Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy liczby członków, w tym prezesa lub wiceprezesa; w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

 

 

 

P r e z y d i u m   Z a r z ą d u   G ł ó w n e g o

 

 

§ 29

 

Prezydium Zarządu Głównego tworzy prezes oraz 11 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów, spośród których Zarząd Główny wybierze 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jest prezes wybierany na Walnym Zgromadzeniu w odrębnym głosowaniu.

 

 

 

§ 30

 

1.  Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością Towarzystwa w okresie miedzy posiedzeniami Zarządu Głównego zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.

2.  Posiedzenia prezydium odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

3.  Uchwały prezydium Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy liczby członków, w tym prezesa lub Wiceprezesa, i podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego: w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

 

 

 

G ł ó w n a   K o m i s j a   R e w i z y j n a

 

 

§ 31

 

Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

 

 

§ 32

 

Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów, spośród których wybiera przewodniczącego.

 

 

§ 33

 

 

1.  Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.

2.  Główna Komisja Rewizyjna ma prawo jednorazowego w okresie kadencji angażowania rzeczoznawcy w zakresie księgowości za wynagrodzeniem na koszt Towarzystwa.

3.  Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium z głosem doradczym.

 

G ł ó w n y   S ą d   K o l e ż e ń s k i

 

 

§ 34

 

Główny Sąd Koleżeński składa się z 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów, spośród których wybiera przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

 

 

 

         V.      Oddziały Towarzystwa
 

 

§ 35

 

1.  Oddziały Towarzystwa powstają na podstawie uchwały Zarządu Głównego na pisemny wniosek co najmniej 20 członków zwyczajnych Towarzystwa.

2.  Teren działalności Oddziału, jego nazwę i miejsce siedziby ustala Zarząd Główny.

 

 

§ 36

 

1.Władzami Oddziału są:

      1/Walne Zgromadzenie Członków Oddziału,

      2/Zarząd Oddziału,

      3/Komisja Rewizyjna Oddziału,

      4/Sąd Koleżeński Oddziału.

2.Kadencja władz Oddziału trwa trzy lata, a ich wybór poprzedza wybory do
    władz Towarzystwa i odbywa się w głosowaniu jawnym, jednakże na
    wniosek chociażby jednego z głosujących - w głosowaniu tajnym.

 

 

§ 37

 

1.  Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane przez Zarząd Oddziału.

2.  Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3.  Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim zaś - bez względu na liczbę obecnych - w głosowaniu jawnym, jednakże na wniosek chociażby jednego z głosujących - w głosowaniu tajnym.

 

 

§ 38

 

    Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

    1/   uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału
         zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia
         Delegatów Towarzystwa.

    2/   rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu
         Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału.

    3/   udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek
         Komisji rewizyjnej Oddziału,

    4/   wybór prezesa oraz członków Zarządu Oddziału, 3 członków Komisji
         Rewizyjnej Oddziału i 5 członków Sądu Koleżeńskiego Oddziału,

    5/   wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa.

 

 

§ 39

 

1.  W Walnym Zebraniu Członków Oddziału z głosem stanowiącym udział biorą członkowie zwyczajni Oddziału i członkowie honorowi zamieszkali na terenie Oddziału.

2.  W Walnym Zebraniu Członków Oddziału z głosem doradczym mogą brać udział inni członkowie Oddziału oraz zaproszeni goście.

 

 

§ 40

 

O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału - Zarząd Oddziału zawiadamia członków pisemnie co najmniej na 21 dni przed ustaloną datą.

 

 

§ 41

 

1.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane
z inicjatywy Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału lub na pisemny wniosek 1/5 liczby członków Oddziału.

2.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 42

 

Zarząd Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału w okresie między Walnymi Zebraniami Członków Oddziału.

 

 

§ 43

 

    W skład Zarządu Oddziału wchodzi:

    1/   prezes, sekretarz, skarbnik oraz 4 członków wybranych przez Walne
         Zebranie Członków Oddziału,

    2/   przewodniczący Filii Sekcji Naukowych działających na terenie
         Oddziału.

 

 

§ 44

 

    Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

      1/reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

      2/kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu
         i uchwałami władz Towarzystwa,

      3/organizowanie zebrań, narad, konferencji, odczytów i innych imprez,
         prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i gospodarczej,
         zgodnie z § 9 statutu,

      4/opracowanie rocznych planów pracy i preliminarzy budżetowych
         i przedkładanie ich Zarządowi Głównemu,

      5/składanie sprawozdań z działalności Zarządowi Głównemu,

      6/przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych, nadzwyczajnych
         i wspierających,

      7/uchwalanie regulaminu Oddziału w oparciu o regulamin wzorcowy
         i przekazanie go do zatwierdzenia przez Zarząd Główny w zakresie
         zgodności ze statutem,

      8/pobieranie składek członkowskich i innych oraz przyjmowanie darowizn,
         spadków itp.,

      9/powoływanie współpracujących z Zarządem Oddziałów - Filii, Sekcji
         i nadzorowanie ich działalności,

    10/sporządzanie i przesyłanie co najmniej raz w roku do Zarządu Głównego
         imiennych spisów członków,

    11/zarządzanie majątkiem i funduszami Oddziału.

 

 

 

 

§ 45

 

1.  Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

2.  Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków, w tym prezesa lub wiceprezesa; w razie równości głosów rozstrzyga  głos przewodniczącego zebrania.

 

 

§ 46

 

Tryb wyborów prezydium Zarządu Oddziału określa regulamin Oddziału.

 

 

§ 47

 

1.  Prezydium Zarządu Oddziału kieruje działalnością Oddziału w okresie między posiedzeniami Zarządu Oddziału, zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Główny.

2.  Posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

3.  Uchwały Prezydium Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 4 członków, w tym prezesa lub wiceprezesa
i podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Oddziału;
w razie równości głosów - rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

 

 

§ 48

 

Komisja Rewizyjna Oddziału jest powołana do przeprowadzania przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

 

 

§ 49

 

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Oddziału, spośród których wybiera przewodniczącego.

 

 

 

§ 50

 

1.  Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo występowania do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.

2.  Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo jednorazowego, w okresie kadencji, angażowania rzeczoznawcy w zakresie księgowości za wynagrodzeniem na koszt Oddziału.

3.  Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału i Prezydium z głosem doradczym.

 

 

§ 51

 

Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Oddziału, spośród których wybiera przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

 

 

   

         VI.    Komisje i Sekcje Naukowe
 

 

§ 52

 

1.Komisja Naukowa jest organem powołanym przez Zarząd Główny na okres
    jego kadencji lub doraźnie, w celu:

    1/   opracowania pewnych szczególnych, ważnych zagadnień naukowych lub
         organizacyjnych oraz wydania opinii w takich sprawach,

    2/   rozwijania działalności naukowej nie wymagającej organizowania Sekcji
         Naukowej.

2.Komisja Naukowa działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd
    Główny.

 

 

§ 53

 

Sekcja Naukowa jest organem powołanym przez Zarząd Główny dla gałęzi psychiatrii, które rozwijają się w samodzielną dyscyplinę naukową, i których kadra naukowa jest dostatecznie wykształcona.

 

 

 

 

§ 54

 

1.Władzami Sekcji Naukowej są:

    1/   Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Sekcji,

    2/   Zarząd Sekcji,

    3/   Komisja Rewizyjna Sekcji.

2.Szczegółowe zasady działania władz Sekcji Naukowych i tryb ich
    powoływania określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd Główny.

 

 

§ 55

 

Do kompetencji Zarządu Sekcji należy:

      1/reprezentowanie Sekcji na zewnątrz i działanie w jej imieniu,

      2/kierowanie działalnością Sekcji, zgodnie z postanowieniami statutu
         i uchwałami władz Towarzystwa,

      3/organizowanie zebrań, narad, konferencji, odczytów i innych imprez,
         prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i gospodarczej,
         zgodnie z § 9 statutu,

      4/opracowywanie rocznych planów pracy oraz preliminarza budżetowego,
      5/składanie sprawozdań z działalności Zarządowi Głównemu,

      6/przyjmowanie  i skreślanie członków wspierających,

      7/uchwalanie regulaminu Sekcji i przekazanie go do zatwierdzenia przez
         Zarząd Główny w zakresie zgodności ze Statutem,

      8/pobieranie składek członkowskich i innych oraz przyjmowanie darowizn,
         spadków itp.,

      9/powoływanie zespołów problemowych oraz - w porozumieniu
         z Zarządem Oddziałów - Filii Sekcji,

    10/sporządzanie i przesyłanie co najmniej raz w roku do Zarządu Głównego
         imiennych spisów członków,

    11/zarządzanie majątkiem i funduszami Sekcji.

 

 

§ 56

 

Rozwiązanie Sekcji Naukowej może nastąpić z ważnych przyczyn naukowych bądź organizacyjnych na podstawie uchwały Zarządu Głównego po wysłuchaniu opinii, wybranej w tym celu Komisji albo na wniosek Zarządu Sekcji.

 

 

 

 

 

         VII.   Postępowanie przed Sądami Koleżeńskimi
 

 

§ 57

 

1.  Sądy Koleżeńskie rozpatrują spory między członkami Towarzystwa wynikłe w ich obrębie.

2.  Sądy Koleżeńskie rozpatrują ponadto sprawy członków (kandydatów zwyczajnych i nadzwyczajnych), których postępowanie sprzeczne jest z przyjętymi normami etycznymi i etyką zawodową albo przynosi szkodę Towarzystwu.

 

 

§ 58

 

1.  Sądy Koleżeńskie Oddziałów rozpoznają sprawy w pierwszej instancji, od ich orzeczeń służy odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego.

2.  Główny Sąd Koleżeński rozpoznaje odwołanie od orzeczeń Sądów Koleżeńskich Oddziałów, a ponadto rozpoznaje jako sąd pierwszej instancji sprawy członków władz Towarzystwa i jego Oddziałów.

3.  Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego są ostateczne.

 

 

§ 59

 

1.  W związku z wszczęciem postępowania przed Sądem  Koleżeńskim, Sąd ten może postanowić zawieszenie we wszystkich lub niektórych prawach członka, bądź w prawie pełnienia określonych funkcji we władzach lub organach Towarzystwa.

2.  Zawieszenie trwa do chwili zakończenia postępowania, chyba że zostanie wcześniej przez Sąd  uchylone.

3.  Sądy Koleżeńskie mogą wymierzać następujące kary:

    1/   upomnienie,

    2/   nagana,

    3/   usunięcie z Towarzystwa.

4.W razie sporu między członkami Towarzystwa, Sąd Koleżeński może
    poprzestać na rozstrzygnięciu sporu.

 

 

§ 60

 

Zasady i tryb postępowania przed Sądami Koleżeńskimi określa regulamin, który uchwala Zarząd Główny Towarzystwa.

         VIII.Majątek i fundusze Towarzystwa
 

 

§ 61

 

1.  Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze, którymi dysponuje Zarząd Główny oraz Zarządy Oddziałów i Sekcji.

2.  Zarząd Oddziału i Sekcji określa sposób dysponowania majątkiem wspólnie
z Zarządem Głównym, na warunkach określonych odnośnym regulaminem.

 

 

§ 62

 

1.Na fundusze Towarzystwa składają się:

    1/   wpływy ze składek członkowskich i opłat za uczestnictwo w zjazdach
         naukowych,

    2/   wpływy z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu
         Towarzystwa,

    3/   dotacje, subwencje, zapisy, darowizny, spadki i wpływy z ofiarności
         publicznej,

    4/   wpływy z działalności gospodarczej,

    5/   inne wpływy wynikające z działalności statutowej.

2.Fundusze Towarzystwa wraz z wpływami wynikającymi z działalności
    gospodarczej mogą być przeznaczone na tworzenie fundacji.

 

 

§ 63

 

1.  Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu Głównego i skarbnika lub innych osób upoważnionych przez Zarząd Główny.

2.  Zarządy Oddziałów i Sekcji mogą podejmować czynności prawne i składać oświadczenia w zakresie obowiązków majątkowych w granicach umocowania przez Zarząd Główny.

 

 


IX.    Zmiany statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

 

 

§ 64

 

Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

 

 

§ 65

 

1.  Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

2.  Uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów o rozwiązaniu Towarzystwa winna zawierać decyzję o przeznaczeniu jego majątku.